รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
567 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคาร สถานที่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดาวน์โหลด
568 เอกสารสอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคาร สถานที่ สมอ. ดาวน์โหลด
569 รายละเอียดการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคาร สถานที่ สมอ. ดาวน์โหลด
570 ตารางแสดงราคากลาง ดาวน์โหลด