รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
3833 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพือช่วยปฏิบัติงานด้านบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป และกลุ่มที่เกี่ยวข้อง กองกฎหมาย ดาวน์โหลด