รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
616 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ NSW แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ ดาวน์โหลด
617 ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ NSW แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ ดาวน์โหลด
618 รายละเอียดการจ้าง TOR ดาวน์โหลด
619 ตารางราคากลาง ดาวน์โหลด