รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
621 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามทดสอบ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 สนาม โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด
622 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามทดสอบ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 สนาม โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด
623 TOR ดาวน์โหลด
624 ตารางราคากลาง ดาวน์โหลด
625 รายละเอียด1 ดาวน์โหลด
626 รายละเอียด2 ดาวน์โหลด
627 รายละเอียด3 ดาวน์โหลด
628 รายละเอียด4 ดาวน์โหลด
629 รายละเอียด5 ดาวน์โหลด
630 รายละเอียด6 ดาวน์โหลด
631 เอกสารประมาณราคา ดาวน์โหลด
632 ปร.4,5,6 ดาวน์โหลด
633 Drawing ดาวน์โหลด