รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
3900 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานธุรการ ดาวน์โหลด