รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
3906 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ ดาวน์โหลด
3907 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างฯ ดาวน์โหลด
3908 ตารางแสดงราคากลางงานก่อสร้าง ดาวน์โหลด
3909 แบบรายละเอียด งานก่อสร้างถนนหลักฯ ดาวน์โหลด
3910 ข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) ดาวน์โหลด
3911 รายงานบัญชีปริมาณงานก่อสร้างฯ ดาวน์โหลด
3912 ข้อกำหนดคุณลักษณะจ้างก่อสร้างฯ ดาวน์โหลด