รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
635 จ้าง MA ระบบงานห้องสมุดผ่านอินเตอร์เน็ต ปี พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
636 ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 28 จุด ดาวน์โหลด