รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
3952 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหลักฯ ดาวน์โหลด
3953 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหลักฯ ดาวน์โหลด
3954 ตารางแสดงราคากลางงานก่อสร้าง ดาวน์โหลด
3955 แบบรายละเอียด งานก่อสร้างถนนหลักฯ ดาวน์โหลด
3956 ข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) ดาวน์โหลด
3957 รายงานบัญชีปริมาณงานก่อสร้างฯ ดาวน์โหลด
3958 ข้อกำหนดคุณลักษณะจ้างก่อสร้างฯ ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565