รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
3979 - ร่าง - ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าสำหรับการใช้งานแบบพกพาฯ ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด
3980 - ร่าง - เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าสำหรับการใช้งานแบบพกพาฯ ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด
3981 ร่าง TOR ชุดทดสอบแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าแบบพกพาฯ ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด
3982 ตารางราคากลาง ดาวน์โหลด