รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
3988 ตารางแสดงราคากลาง ดาวน์โหลด
3989 บัญชีรายงานปริมาณงาน ดาวน์โหลด
3990 แผนงานการก่อสร้าง ดาวน์โหลด
3991 งานโครงสร้างอาคารปั๊มน้ำ ดาวน์โหลด
3992 งานก่อสร้างระบบป้องกันระบบน้ำท่วมและระบบระบายน้ำ ดาวน์โหลด
3993 ระบบน้ำสำหรับสนาม ดาวน์โหลด
3994 ระบบไฟฟ้าและเมนแสงสว่างอาคารปั๊มน้ำ ดาวน์โหลด
3995 แบบรายละเอียดฉบับสมบูรณ์ 1 ดาวน์โหลด
3996 ระบบไฟฟ้าอาคารปั๊มน้ำ ดาวน์โหลด
3997 งานสถาปัตอาคารปั๊มน้ำ 1 ดาวน์โหลด
3998 งานเครื่องกลและสุขาภิบาล 2 ดาวน์โหลด
3999 สะพานเข้าออก ถนนภายนอก 2 ดาวน์โหลด
4000 งานสถาปัตอาคารปั๊มน้ำ 2 ดาวน์โหลด
4001 งานเครื่องกลและสุขาภิบาล 1 ดาวน์โหลด
4002 สะพานเข้าออก ถนนภายนอก 1 ดาวน์โหลด
4003 แบบรายละเอียดฉบับสมบูรณ์ 2 ดาวน์โหลด
4004 ร่างประกาศประกวดราคาฯ ดาวน์โหลด
4005 ร่างเอกสารประกวดราคาฯ ดาวน์โหลด
4006 ข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565