รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
640 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมห้องปฏิบัติการ และระบบสาธารณูปโภค ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด
641 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมห้องปฏิบัติการ และระบบสาธารณูปโภค ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 14/2560 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ดาวน์โหลด
642 TOR ดาวน์โหลด
643 ตารางราคากลาง ดาวน์โหลด
644 รายละเอียดการจ้าง1 ดาวน์โหลด
645 รายละเอียดการจ้าง2 ดาวน์โหลด
646 รายละเอียดการจ้าง3 ดาวน์โหลด
647 รายละเอียดการจ้าง4 ดาวน์โหลด
648 Drawing1 ดาวน์โหลด
649 Drawing2 ดาวน์โหลด
650 Drawing3 ดาวน์โหลด
651 Drawing4 ดาวน์โหลด
652 ปร.4-6 ดาวน์โหลด
653 ปร.4-6 ดาวน์โหลด
654 ปร.4-6 ดาวน์โหลด
655 ปร.4-6 ดาวน์โหลด
656 ปร.4-6 ดาวน์โหลด
657 ปร.4-6 ดาวน์โหลด
658 ปร.4-6 ดาวน์โหลด
659 ปร.4-6 ดาวน์โหลด
660 ปร.4-6 ดาวน์โหลด
661 ปร.4-6 ดาวน์โหลด
662 ปร.4-6 ดาวน์โหลด
663 ปร.4-6 ดาวน์โหลด
664 ปร.4-6 ดาวน์โหลด
665 ปร.4-6 ดาวน์โหลด
666 ปร.4-6 ดาวน์โหลด