รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
671 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามทดสอบ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 สนาม โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด
672 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามทดสอบ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 สนาม โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 15/2560 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ดาวน์โหลด
673 TOR ดาวน์โหลด
674 ตารางราคากลาง ดาวน์โหลด
675 เอกสารประมาณราคากลาง ดาวน์โหลด
676 Drawing ดาวน์โหลด
677 ปร.4-6 ดาวน์โหลด
678 รายละเอียดการจ้าง1 ดาวน์โหลด
679 รายละเอียดการจ้าง2 ดาวน์โหลด
680 รายละเอียดการจ้าง3 ดาวน์โหลด
681 รายละเอียดการจ้าง4 ดาวน์โหลด
682 รายละเอียดการจ้าง5 ดาวน์โหลด
683 รายละเอียดการจ้าง6 ดาวน์โหลด
744 ชี้แจงคำถาม ดาวน์โหลด