รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
4089 - ร่าง - ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฯ ชุดทดสอบเครื่องปรับอากาศระบบแบบแยกส่วนหลายชุดฯ ดาวน์โหลด
4090 - ร่าง - เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฯ ชุดทดสอบเครื่องปรับอากาศระบบแบบแยกส่วนฯ ดาวน์โหลด
4091 - ร่าง - TOR ครุภัณฑ์ฯ ชุดทดสอบเครื่องปรับอากาศระบบแบบแยกส่วนฯ ดาวน์โหลด