รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
4239 ประกาศประกวดราคาฯ ดาวน์โหลด
4240 เอกสารประกวดราคาฯ ดาวน์โหลด
4241 ราคากลาง ดาวน์โหลด
4242 แบบรายละเอียดงานก่อสร้างฯ ดาวน์โหลด
4243 ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน TOR ดาวน์โหลด
4244 รายละเอียดปริมาณงานก่อสร้าง ดาวน์โหลด
4245 แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศฯ ดาวน์โหลด
4246 ข้อกำหนด งานไฟฟ้าฯ ดาวน์โหลด
4247 ข้อกำหนด งานโครงสร้างฯ ดาวน์โหลด
4248 ข้อกำหนด งานสถาปัตฯ ดาวน์โหลด
4249 ข้อกำหนด งานเครื่องกล และสุขาภิบาลฯ ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565