รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
4445 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ Hardware และ Software ภายใต้โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานเพื่อรองรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ฯ ดาวน์โหลด
4446 ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ Hardware และ Software ฯ ดาวน์โหลด
4447 ร่าง TOR ดาวน์โหลด
4448 ตารางราคากลาง ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565