รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
4586 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. 2565 กิจกรรมการจัดงานรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2565 ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด
4587 แนบเอกสารราคาประกวดราคาจ้างโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ กิจกรรมการจัดงานรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด
4588 ขอบเขตของงานจ้างโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ กิจกรรมการจัดงานรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลด
4589 ราคากลางจ้างโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ กิจกรรมการจัดงานรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565