รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
746 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด อาคาร สถานที่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดาวน์โหลด
747 เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด อาคาร สถานที่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดาวน์โหลด
748 รายละเอียดคุณลักษณะการจ้างฯ ดาวน์โหลด
749 ตารางแสดงราคากลาง ดาวน์โหลด