รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
4779 ประกาศจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ขนาด ๘๐ แกรม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) ดาวน์โหลด
4780 เอกสารซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) ดาวน์โหลด
4781 ขอเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ดาวน์โหลด
4782 ตารางราคากลาง ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565