รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
758 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ดาวน์โหลด