รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
4913 - ร่าง - ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีสำหรับเตรียมสภาพรถ (Work Shop) ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ดาวน์โหลด
4914 ตารางแสดงราคากลางและแบบแสดงปริมาณงานและราคา ดาวน์โหลด
4915 แบบก่อสร้างสถานีสำหรับเตรียมสภาพรถ (Work Shop) ดาวน์โหลด
4916 ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน ดาวน์โหลด
4917 ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของงาน งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง งานก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำ ดาวน์โหลด
4918 ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของงาน งานสถาปัตยกรรมในส่วนของสถานีฯ ดาวน์โหลด
4919 ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของงาน งานโครงสร้างอาคาร ดาวน์โหลด
4920 ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของงาน งานระบบไฟฟ้า ดาวน์โหลด
4921 ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของงาน งานเครื่องกลและสุขาภิบาล ดาวน์โหลด
4922 ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของงาน รายการเครื่องมือ ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565