รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
4940 ร่างประกาศประกวดราคาจ้าง ดาวน์โหลด
4941 เอกสารประกวดราคาจ้าง ดาวน์โหลด
4942 ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน ดาวน์โหลด
4943 ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของงาน งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง งานก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำ ดาวน์โหลด
4944 ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของงาน งานสถาปัตยกรรมในส่วนของสถานีฯ ดาวน์โหลด
4945 ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของงาน งานโครงสร้างอาคาร ดาวน์โหลด
4946 ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของงาน งานระบบไฟฟ้า ดาวน์โหลด
4947 ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของงาน งานเครื่องกลและสุขาภิบาล ดาวน์โหลด
4948 ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของงาน รายการเครื่องมือ ดาวน์โหลด
4950 แบบสถานีสำหรับเตรียมสภาพรถ (WORK SHOP) ดาวน์โหลด
4951 แบบแสดงปริมาณงานและราคา ดาวน์โหลด
4952 ตารางราคากลาง ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565