รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
5021 - ร่าง - ประกาศก่อสร้างสนามทดสอบความเร็วและสมรรถนะ และการป้องกันดินสไลด์สู่สนามทดสอบยางล้อ ตามมาตรฐาน UN R๑๑๗ ดาวน์โหลด
5022 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามทดสอบความเร็วและสมรรถนะ และการป้องกันดินสไลด์สู่สนามทดสอบยางล้อ ตามมาตรฐาน UN R๑๑๗ ดาวน์โหลด
5023 ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน ดาวน์โหลด
5024 ตารางราคากลาง ดาวน์โหลด
5025 งานก่อสร้างชั้นโครงสร้างทาง ดาวน์โหลด
5026 งานระบบระบายน้ำ ดาวน์โหลด
5027 งานป้องกันความลาดเอียงสนาม ดาวน์โหลด
5028 งานระบบท่อระบายน้ำใต้ดิน ดาวน์โหลด
5029 งานโครงสร้างส่วนสนามทดสอบ ดาวน์โหลด
5030 งานถนนตรวจการณ์ ดาวน์โหลด
5031 งานสถาปัตยกรรม ดาวน์โหลด
5032 แบบรายละเอียดสมบูรณ์ 1 ดาวน์โหลด
5033 แบบรายละเอียดสมบูรณ์ 1 ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565