รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
5057 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามทดสอบความเร็วและสมรรถนะฯ ดาวน์โหลด
5058 เอกสารประกวดราคาจ้งก่อสร้างสนามทดสอบความเร็วและสมรรถนะฯ ดาวน์โหลด
5059 ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) ดาวน์โหลด
5060 ตารางราคากลาง ดาวน์โหลด
5061 1. งานก่อสร้างชั้นโครงสร้างทาง ดาวน์โหลด
5062 2. งานระบบระบายน้ำ ดาวน์โหลด
5063 3. งานป้องกันความลาดเอียงสนาม ดาวน์โหลด
5064 4. งานระบบท่อระบายน้ำใต้ดิน ดาวน์โหลด
5065 5. งานโครงสร้างส่วนสนามทดสอบ ดาวน์โหลด
5066 6. งานปรับปรุงถนนตรวจการณ์ ดาวน์โหลด
5067 7. งานสถาปัตยกรรม ดาวน์โหลด
5068 8.1 แบบรายละเอียดสมบูรณ์ 1-40 ดาวน์โหลด
5069 8..2 แบบรายละเอียดสมบูรณ์ 41-82 ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565