รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
5088 -ร่าง- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีสำหรับเตรียมสภาพรถ (Work Shop)ฯ ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด
5089 -ร่าง- เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีสำหรับเตรียมสภาพรถ (Work Shop)ฯ ดาวน์โหลด
5090 ก. ข้อกำหนด และ ขอบเขตของงาน work shop ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด
5091 ข. เอกสารแผนการดำเนินการก่อสร้างและการแบ่งงวดงาน work shop ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด
5092 1. งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง งานก่อสร้างและระบบระบายน้ำ work shop ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด
5093 2. งานโครงสร้างอาคาร work shop ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด
5094 3. งานสถาปัตยกรรม work shop ครั้งที่ 2 รวมไฟล์ ดาวน์โหลด
5095 4. งานระบบไฟฟ้า work shop ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด
5096 5. งานเครื่องกลและสุขาภิบาล work shop ครั้งที่ 2 รวมไฟล์ ดาวน์โหลด
5097 6. รายการเครื่องมือ work shop ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด
5098 7. แบบสถานีสำหรับเตรียมสภาพรถ (work shop) ครั้งที่ 2 รวมไฟล์ ดาวน์โหลด
5099 ตารางราคากลาง บก. 06 ก่อสร้างสถานี Work Shop ครั้งที่ 2 ลว. 2 พ.ค. 66 ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565