รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
5114 ประกาศประกวดราคา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีสำหรับเตรียมสภาพรถ (Work Shop)ฯ ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด
5115 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีสำหรับเตรียมสภาพรถ (Work Shop)ฯ ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด
5116 ก. ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน work shop ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด
5117 ข. เอกสารแผนการดำเนินการก่อสร้างและการแบ่งงวดงาน work shop ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด
5118 1. งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง งานก่อสร้างและระบบระบายน้ำ work shop ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด
5119 2. งานโครงสร้างอาคาร work shop ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด
5120 3. งานสถาปัตยกรรม work shop ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด
5121 4. งานระบบไฟฟ้า work shop ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด
5122 5. งานเครื่องกลและสุขาภิบาล work shop ครั้งที่ 2 รวมไฟล์ ดาวน์โหลด
5123 6. รายการเครื่องมือ work shop ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด
5124 7. แบบสถานีสำหรับเตรียมสภาพรถ (work shop) ครั้งที่ 2 รวมไฟล์ ดาวน์โหลด
5125 ตารางราคากลาง บก. 06 ก่อสร้างสถานี Work Shop ครั้งที่ 2 ลว. 2 พ.ค. 66 ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565