รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
784 ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ (กกพ.สล.) ดาวน์โหลด
785 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล่องไปรษณีย์ จำนวน ๒ รายการ (กช.) ดาวน์โหลด
786 ประกาศผู้ชนะการซื้อซองครุฑสีขาว ขนาดพับ 3 (กย.) ดาวน์โหลด
787 ประกาศผู้ชนะการจ้างทำตรายาง จำนวน 24 รายการ (กม.) ดาวน์โหลด
788 ประกาศผู้ชนะการจ้างทำตรายาง จำนวน 12 ดวง (กบก.สล.) ดาวน์โหลด