รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
789 ซ่อมเครื่องตัดกระดาษ กส. หมายเลข สมอ.34/2 ดาวน์โหลด
790 ซ่อมเครื่องปรับอากาศประจำ กส. หมายเลข สมอ.6/506/51 ดาวน์โหลด
791 ซ่อมเครื่องปรับอากาศประจำ กส. หมายเลข สมอ.6/506/51 ดาวน์โหลด