รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
797 ประกาศผู้ชนะจ้างขนส่งพัสดุ จำนวน 183.50 กิโลกรัม ดาวน์โหลด
798 ประกาศผู้ชนะการซื้อกระดาษปอนด์ 80 แกรม ขนาด 24x35 นิ้ว ดาวน์โหลด
799 ประกาศผู้ชนะการจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1,960 แผ่น ดาวน์โหลด