รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
804 ประกาศผู้ชนะกาจ้างแยกสีทำเพลท พร้อมปรุ๊ฟสี จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลด
805 ประกาศผู้ชนะการจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 9,377 แผ่น ดาวน์โหลด
806 ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ (กกพ.สล.) ดาวน์โหลด