รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
807 ประกาศผู้ชนะเช่าห้องประชุมเพื่อใช้ในการจัดสัมมนาฯ จังหวัด บุรีรัมย์ (กส.) ดาวน์โหลด
808 ประกาศผู้ชนะการเช่าห้องประชุมเพื่อใช้ในการจัดสัมมนาฯ จ.อุบลราชธานี (กส.) ดาวน์โหลด
809 ประกาศผู้ชนะการซื้อน้ำดื่ม ขนาด 18.90 ลิตร ดาวน์โหลด
810 ประกาศผู้ชนะการจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารประกอบการสัมมนาฯ (จ.อุบลราชธานี) ดาวน์โหลด
811 ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ (กวท.สล.) ดาวน์โหลด
812 ประกาศผู้ชนะการซื้อน้ำดื่ม จำนวน 60 ถัง (ขนาด 12 ลิตร/ถัง) ดาวน์โหลด
813 ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ (กกพ.สล.) ดาวน์โหลด
814 ประกาศผู้ชนะจ้างทำซองสีขาวพับ 2 พร้อมพิมพ์ ดาวน์โหลด
815 ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุการพิมพ์ จำนวน ๑๑ รายการ ดาวน์โหลด