รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
829 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 4 อัน (กย.) ดาวน์โหลด
830 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ จำนวน 9,155 แผ่น (กก.) ดาวน์โหลด
831 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 3,000 แผ่น (กป.) ดาวน์โหลด
832 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ จำนวน 6,000 แผ่น (กค.) ดาวน์โหลด
833 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 43 ชุด (กต.1) ดาวน์โหลด
834 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 94 ถัง (กต.1) ดาวน์โหลด
835 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการซื้อหมึกพิพม์ Canon Inkjet จำนวน 6 รายการ (กส.) ดาวน์โหลด
836 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ (กป.) ดาวน์โหลด
837 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ (กส.) ดาวน์โหลด
838 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 38 รายการ (กอ.) ดาวน์โหลด
839 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่น DVD (กส.) ดาวน์โหลด
840 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อโฆษณาทางวิทยุ ฯ (กส.) ดาวน์โหลด
841 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเคลือบปกเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ฯ (กส.) ดาวน์โหลด
842 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและพิมพ์สติกเกอร์ฯ (กส.) ดาวน์โหลด
843 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประชาสัมพันธ์ Facebook สมอ. (กส.) ดาวน์โหลด