รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
5519 ร่างประกาศประกวดราคา ชุดทดสอบปริมาณโลหะหนักที่ปนเปื้อนในมาตรฐานสีย้อมสังเคราะห์บังคับ ดาวน์โหลด
5520 ร่างเอกสารประกวดราคา ชุดทดสอบปริมาณโลหะหนักที่ปนเปื้อนในมาตรฐานสีย้อมสังเคราะห์บังคับ ดาวน์โหลด
5521 ร่าง TOR ชุดทดสอบปริมาณโลหะหนักที่ปนเปื้อนในมาตรฐานสีย้อมสังเคราะห์บังคับ ดาวน์โหลด
5522 ราคากลาง ชุดทดสอบปริมาณโลหะหนักที่ปนเปื้อนในมาตรฐานสีย้อมสังเคราะห์บังคับ ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565