รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
863 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ จำนวน 9,672 แผ่น (กก.) ดาวน์โหลด
864 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (กบก.สล.) ดาวน์โหลด
865 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 4 รายการ (กบก.สล.) ดาวน์โหลด
866 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 17 รายการ (กวท.สล.) ดาวน์โหลด
867 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกาศโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ (กม.) ดาวน์โหลด
868 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าฯ (จ.พิษณุโลก) (กส.) ดาวน์โหลด
869 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารฯ จำนวน 9,732 แผ่น (กก.) ดาวน์โหลด
870 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่อง HP รุ่น M๕๐๖ (สก.) ดาวน์โหลด