รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
874 ประกาศผ้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุมฯ (จ.พิษณุโลก) (กส.) ดาวน์โหลด
875 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (ศส.) ดาวน์โหลด
876 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 5 รายการ (กอ.) ดาวน์โหลด
877 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 14 รายการ (กอ.) ดาวน์โหลด
878 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ ดาวน์โหลด