รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
886 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าถ่ายเอกสาร ฯ จำนวน 1,386 แผ่น (กก.) ดาวน์โหลด
887 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนส่งเอกสารประกอบการฝึกอบรม (กส.) ดาวน์โหลด
888 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 8,635 แผ่น (กก.) ดาวน์โหลด
889 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารฯ จำนวน 7,496 แผ่น (กก.) ดาวน์โหลด
890 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 2 อัน (กต.3) ดาวน์โหลด
891 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 3 รายการ (ศส.) ดาวน์โหลด
892 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ (กค.) ดาวน์โหลด
893 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 19 ถัง (กม.) ดาวน์โหลด
895 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 143 ถัง (กค.) ดาวน์โหลด
896 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 4,125 แผ่น (กค.) ดาวน์โหลด