รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
909 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ (สก.) ดาวน์โหลด
910 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 14 ถัง (กอ.) ดาวน์โหลด
911 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบการสัมมนาฯ e-license (กค.) ดาวน์โหลด
912 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 40 ถัง (กก.) ดาวน์โหลด
913 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 24 ถัง (กป.) ดาวน์โหลด
914 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อนำดื่ม จำนวน 21 ถัง (กย.) ดาวน์โหลด
915 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมฯ จำนวน 6,020 แผ่น (กก.) ดาวน์โหลด
916 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารการฝึกอบรมฯ จำนวน 14,000 แผ่น (กอ.) ดาวน์โหลด
917 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซองครุฑสีขาว ขนาดพับ 2 จำนวน 3,000 ซอง (กก.) ดาวน์โหลด
918 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุม จำนวน 3 ห้อง (กต.2) ดาวน์โหลด