รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
919 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๓๐ ถัง (ศส.) ดาวน์โหลด
920 ประกาศผู้ชนะการเช่าโสตทัศนูปกรณ์ในการจัดสัมมนาการออกใบอนุญาตฯ (กค.) ดาวน์โหลด