รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
921 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน จำนวน ๒๐๐ ด้าม (กช.) ดาวน์โหลด
922 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ (กกค.สล.) ดาวน์โหลด