Purchase of list
ID Details Files
ID Details Files
923 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของสมนาคุณ ดาวน์โหลด
924 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 7,742 แผ่น (กก.) ดาวน์โหลด
925 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 98 ถัง (กต.1) ดาวน์โหลด
926 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 8,188 แผ่น (กก.) ดาวน์โหลด
927 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 66 ถัง (กต.1) ดาวน์โหลด