รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
940 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิม์ Canon ix7000 และ HP officejet 7100 จำนวน ๓ รายการ (กส.) ดาวน์โหลด
941 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด F14 จำนวน 5 รีม (กบค.สล.) ดาวน์โหลด
942 ประกาศผู้ชนะการจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารประกอบการสัมมนาฯ จงอุดรธานี จำนวน 100 ใบ (กส.) ดาวน์โหลด
943 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 26 ถัง (กส.) ดาวน์โหลด
944 ประกาศผู้ชนะการจ้างทำตรายาง จำนวน 18 อัน (กบค.สล.) ดาวน์โหลด
945 ประกาศผู้ชนะการจ้างทำตรายาง จำนวน 5 รายการ (สก.) ดาวน์โหลด
946 ประกาศผู้ชนะการจ้างทำตรายาง จำนวน 7 อัน (กย.) ดาวน์โหลด
947 ประกาศผู้ชนะการจ้างถ่ายเอกสารประกอบการฝึกอบรม จำนวน 7,200 แผ่น (กอ.) ดาวน์โหลด