รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
948 ประกาศผู้ชนะการจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 16,830 แผ่น (กช.) ดาวน์โหลด
949 ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในห้องน้ำ (กกพ.สล.) ดาวน์โหลด
950 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อธงชาติไทย จำนวน 25 ผืน (กกพ.สล.) ดาวน์โหลด
951 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๒๓๐ ชุด (กช.) ดาวน์โหลด