รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
959 ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน ๘ คัน ดาวน์โหลด
960 เอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน ๘ คัน ดาวน์โหลด
961 รายละเอียดคุณลักษณะเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน ๘ คัน ดาวน์โหลด
962 ตารางแสดงราคากลาง ดาวน์โหลด