รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
965 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ (กค.) ดาวน์โหลด
966 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน ๔๐ อัน (กต.3) ดาวน์โหลด
967 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซอฟท์แวร์เพื่อช่วยในการบริหารจัดการ Website จำนวน ๑ license (ศส.) ดาวน์โหลด
968 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑๐๒ ถัง (กต.3) ดาวน์โหลด
969 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม (กก.) ดาวน์โหลด
970 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 100 ชุด(กช.) ดาวน์โหลด
971 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 230 ชุด (กช.) ดาวน์โหลด
972 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน จำนวน 250 ด้าม (กช.) ดาวน์โหลด