รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
983 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล่องกระดาษ จำนวน ๖๐ กล่อง (ศส.) ดาวน์โหลด
984 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๓๒ ถัง (ศส.) ดาวน์โหลด