รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
988 ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษการ์ดขาว 150 แกรม จำนวน ๕ รีม) (กค.) ดาวน์โหลด
989 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ (กย.) ดาวน์โหลด
990 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ (กต.1) ดาวน์โหลด
991 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๒๗ ถัง (กป.) ดาวน์โหลด
992 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ ตลับ (กย.) ดาวน์โหลด
993 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซองสีน้ำตาลไม่ขยายข้าง 5,000 ซอง (กก.) ดาวน์โหลด