รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1012 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ขนาด 18.90 ลิตร (กบก.สล.) ดาวน์โหลด
1013 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าหมึกเครื่องพิมพ์ดีดโอลิมเปีย (กบค.สล.) ดาวน์โหลด
1014 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 41 ถัง (กก.) ดาวน์โหลด
1015 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 21 ถัง (กอ.) ดาวน์โหลด
1016 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหลอดไฟฟ้า จำนวน 24 หลอด (กกพ.สล.) ดาวน์โหลด
1017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 19 ถัง (กย.) ดาวน์โหลด
1018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 20 ถัง (กม.) ดาวน์โหลด
1019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 27 ถัง (กส.) ดาวน์โหลด