รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์งานช่าง จำนวน ๔ รายการ (กกพ.สล.) ดาวน์โหลด
1022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 9,998 แผ่น (กก.) ดาวน์โหลด
1023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถ่านชาร์จและถ่านไฟฉาย จำนวน ๓ รายการ (กต.2) ดาวน์โหลด
1024 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 25 ถัง (กต.3) ดาวน์โหลด
1025 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 9,859 แผ่น (กก.) ดาวน์โหลด