รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1047 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับพื้นที่สำหรับส่วนทดสอบยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 700 ไร่ฯ ดาวน์โหลด
1048 ร่างเอกสารประกวดราคา ดาวน์โหลด
1049 TOR ดาวน์โหลด
1050 ตารางราคากลาง ดาวน์โหลด
1051 แบบปรับพื้นที่ ดาวน์โหลด