รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1053 ประกาศประกวดราคา ดาวน์โหลด
1054 เอกสารประกวดราคา เลขที่ 7/2561 ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 ดาวน์โหลด
1055 ตารางราคากลาง ดาวน์โหลด
1056 ปร.5 ปร.6 ดาวน์โหลด
1057 แบบก่อสร้าง ดาวน์โหลด
1058 เอกสารประมาณราคา ดาวน์โหลด
1059 TOR ดาวน์โหลด
1060 Spec1 ดาวน์โหลด
1061 Spec2.1 ดาวน์โหลด
1063 spec2.2 ดาวน์โหลด
1065 Spec2.3 ดาวน์โหลด
1066 Spec3 ดาวน์โหลด
1068 Spec4 ดาวน์โหลด