รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1062 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างหน่วยงานภายนอกถ่ายเอกสาร (กก.) ดาวน์โหลด
1064 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 27 ถัง (สก.) ดาวน์โหลด
1067 ประกาศผู้ชนะการจ้างทำตรายาง จำนวน ๖ ดวง (กบก.สล.) ดาวน์โหลด
1069 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 210 ชุด (กช.) ดาวน์โหลด
1070 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๑๐๐ ชุด (กช.) ดาวน์โหลด
1071 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรางร้อยสายโทรศัพท์ จำนวน ๔ รายการ (กกพ.สล.) ดาวน์โหลด